PARTNERZY
REKRUTACJA 2017


9 marca 2017

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STYPENDIA 2017


Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się już rekrutacja na STYPENDIA DO CHIN z puli Confucius Institute Headquarters/Hanban na rok akademicki 2017/2018.
Z rekomendacji Instytutu Konfucjusza UAM można ubiegać się o następujące rodzaje stypendiów:

MTCSOL – Stypendium magisterskie na kierunku: Nauczanie języka chińskiego jako obcego (Master's Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages);

BTCSOL – Stypendium licencjackie na kierunku: Nauczanie języka chińskiego jako obcego (Bachelor's Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages);

Stypendium roczne;

Stypendium semestralne;

Stypendium 4-tygodniowe;


Procedura rekrutacyjna, podobnie jak w poprzednich latach przeprowadzana jest online, dlatego osoby zainteresowane powinny zarejestrować się na stronie http://cis.chinese.cn, założyć tam konto, wypełnić formularz aplikacyjny, wybrać Instytut Konfucjusza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako instytucję rekomendującą oraz załączyć skany wymaganych dokumentów zgodnie z podanymi instrukcjami. Szczegółowy opis procedury oraz zasady i warunki przyznawania stypendiów znajdą Państwo poniżej.
Dodatkowo należy w terminie do 30 kwietnia 2017 do godz. 24:00 wysłać do nas w formie elektronicznej na adres: kongzi@amu.edu.pl skany następujących dokumentów:

Wypełniony i podpisany formularz podania do Instytutu Konfucjusza UAM w Poznaniu z prośbą o rekomendację na stypendium. [do pobrania: DOC PDF]

Wypełniony formularz aplikacyjny. (Po zakończeniu rejestracji online można go ściągnąć w formacie PDF.)

Dyplom (najwyższy uzyskany) oraz transkrypcję ocen.

Certyfikat egzaminu HSK i HSKK

Listy polecające oraz zobowiązanie (dla MTCSOL).

Skan paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi).

Wymagane dokumenty należy złożyć w języku chińskim lub angielskim.


Aplikujący o stypendium nie mogą posiadać chińskiego obywatelstwa, powinni być w wieku od 16-35 lat(kandydaci na stypendium magisterskie MTCSOL poniżej 45 lat, a aplikujący na stypendium licencjackie BTCSOL poniżej 20 lat) oraz w dobrej kondycji zdrowotnej.

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA NA STYPENDIA INSTYTUTU KONFUCJUSZA NA ROK 2017/2018

 

Od tego roku stypendia podzielone zostały na stypendia pełne i częściowe. Różnią się one zakresem obejmowanych świadczeń. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Warunkach finansowych stypendiów konfucjańskich 2017/2018” poniżej.

1. RODZAJE STYPENDIÓW

1) Stypendium magisterskie MTCSOL

Stypendium obejmuje dwa lata akademickie.

Rozpoczyna się we wrześniu 2017 roku.

Aplikujący powinien:

Posiadać stopień licencjata lub jego ekwiwalent

Stypendium  pełne: Otrzymać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 5 oraz posiadać certyfikat HSKK poziom średniozaawansowany

Stypendium częściowe: Otrzymać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK 5 oraz posiadać certyfikat HSKK poziom średniozaawansowany

Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów mają zagwarantowane stanowisko (wymagane jest potwierdzenie od przyszłego pracodawcy).

2) Stypendium licencjackie BTCSOL

Stypendium obejmuje cztery lata akademickie.

Rozpoczyna się we wrześniu 2017 roku.

Aplikujący powinien:

Posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Stypendium pełne: Otrzymać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 4 oraz posiadać certyfikat HSKK poziom średniozaawansowany

Stypendium częściowe: Otrzymać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK 4 oraz posiadać certyfikat HSKK poziom średniozaawansowany

Priorytet w zdobyciu stypendium mieć będą kursanci Instytutów Konfucjusza.

3) Stypendium roczne

Stypendium przeznaczone dla studentów Instytutu Konfucjusza, zagranicznych nauczycieli języka chińskiego, studentów sinologii, osób z wysokimi wynikami egzaminu HSK.

Studenci międzynarodowi, którzy obecnie (w czasie od 1.01.2017) studiują w Chinach NIE MOGĄ otrzymać stypendium.

Stypendium obejmuje jeden rok akademicki (11 miesięcy).

Aplikujący, chcący studiować na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcego powinien:

Otrzymać co najmniej 270 punktów z egzaminu HSK 3

Przedstawić wynik egzaminu HSKK

Program tego stypendium skierowany jest do nauczycieli chińskiego i studentów kierunków związanych z językiem chińskim, którzy przygotowują się do studiów magisterskich na kierunku Nauczanie chińskiego jako języka obcego.

Beneficjentom tego rodzaju stypendium przysługiwać będzie stypendium pełne.

Aplikujący chcący uczyć się na kierunku  Literatura chińska, Historia Chin i Filozofia chińska poziom zaawansowany powinien :

Otrzymać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK 4.

Przedstawić wynik egzaminu HSKK poziom średniozaawansowany.

Program tego stypendium skierowany jest do studentów i pracowników naukowych prowadzących badania w dziedzinie sinologii oraz do osób chcących w przyszłości zawodowo zajmować się tłumaczeniami.

O przyznaniu stypendium pełnego lub częściowego decydować będzie narodowość, kolejność rejestracji oraz poziom znajomości języka chińskiego.

4) Stypendium semestralne

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które wcześniej nie studiowały w Chinach. Stypendium obejmuje jeden semestr akademicki (5 miesięcy). Naukę rozpocząć można we wrześniu 2017 lub marcu 2018.

Aplikujący chcący studiować na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcego powinien:

Otrzymać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 3.

Przedstawić wynik egzaminu HSKK poziom podstawowy.

Program tego stypendium skierowany jest do nauczycieli chińskiego, studentów języka chińskiego i uczniów Instytutu Konfucjusza przygotowujących się do studiów licencjackich na kierunku  Nauczanie chińskiego jako języka obcego.

Beneficjentom tego rodzaju stypendium przysługiwać będzie stypendium pełne.

Aplikujący chcący uczyć się na kierunku Medycyna chińska lub Kultura Taiji powinien :

Przedstawić swoje wyniki z egzaminu HSK

Program tego stypendium skierowany jest do osób zainteresowanych popularyzowaniem kultury chińskiej, które mają ku temu odpowiednie kwalifikacje.

Beneficjentom tego rodzaju stypendium przysługiwać będzie stypendium pełne.

Aplikujący chcący uczyć się na kierunku Literatura chińska, Historia Chin i Filozofia chińska powinien :

Otrzymać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 3.

Przedstawić wynik egzaminu HSKK poziom podstawowy.

Program tego stypendium skierowany jest do studentów i pracowników naukowych zajmujących się propagowaniem języka chińskiego.

O przyznaniu stypendium pełnego lub częściowego decydować będzie narodowość, kolejność rejestracji oraz poziom znajomości języka chińskiego.

 

5) Stypendium 4-tygodniowe

Stypendium przeznaczone przede wszystkim dla studentów Instytutu Konfucjusza, osób z wysokimi wynikami egzaminu HSK, wyróżniających się uczniów Instytutu Konfucjusza, którzy wcześniej nie studiowali w Chinach.

Organizowane będzie w lipcu i grudniu 2017 roku.

Aplikujący powinien:

mieć zdany egzamin HSK i dostarczyć jego wyniki.

Hanban podejmie decyzję o przyjęciu na konkretną uczelnię na podstawie wyników egzaminów.

Nauczyciele języka chińskiego mogą aplikować na kurs Nauczanie języka chińskiego jako obcego.

Kursanci Instytutu Konfucjusza i nauczyciele chińskiego mają możliwość aplikowania na kursy Medycyna chińska lub Kultura Taiji.

Grupy kursantów Instytutu Konfucjusza (nie więcej niż 10-15 osób) mogą aplikować kurs „Język chiński i chińska rodzina w praktyce.”

Laureaci finału konkursu "Chiński Most" NIE MUSZĄ rejestrować się w systemie stypendialnym. Należy postępować zgodnie z procedurami określonymi w „Procesie rekrutacji” i przedstawić certyfikat stypendialny Instytutu Konfucjusza w celu dopełnienia dalszych formalności wymaganych przez instytucję goszczącą. W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się pod podanym adresem: chinesebridge@hanban.org.

W sprawie programów studiów i kursów, prosimy kontaktować się BEZPOŚREDNIO z instytucją goszczącą.

Instytucja przyjmująca ma prawo wymagać rozmowy kwalifikacyjnej z aplikującym.

Od beneficjentów stypendium Instytutu Konfucjusza wymagane będzie podejście do określonych egzaminów celem weryfikacji postępów w nauce. Prosimy o zapoznanie się z „Metodami rocznej ewaluacji stypendysty Instytutu Konfucjusza”.

 

PROCES REKRUTACJI
Procedura przyjmowania i wyniki rekrutacji na stypendium Instytutu Konfucjusza znajdują się na stronie http://cis.chinese.cn.

Aby aplikować na stypendium proszę zalogować się na stronie Instytutu Konfucjusza (http://cis.chinese.cn), zarejestrować się, wypełnić formularz online i przesłać zeskanowane dokumenty do Instytutu Konfucjusza UAM.

Instytuty Konfucjusza (i Klasy Konfucjańskie) w różnych krajach, chińskie centrum testów językowych oraz wydziały edukacyjne i kulturalne chińskich ambasad i konsulatów oraz instytucje przyjmujące w Chinach są instytucjami rekomendującymi oraz odpowiedzialnymi za rekrutację na stypendia, selekcję kandydatów, sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych, kontakt z instytucjami przyjmującymi oraz dostarczenie dokumentów osób aplikujących do instytucji przyjmujących.

Gdy materiały aplikacyjne zostaną zweryfikowane pozytywnie przez wydział stypendialny Hanbanu, instytucja przyjmująca dokona wyboru kandydatów i przekaże do Hanbanu listę wybranych osób.

Hanban zorganizuje panel ekspertów celem przeprowadzenia oceny kandydatów oraz ich ostatecznego wyboru. Lista beneficjentów stypendium zostanie ogłoszona najpóźniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem chińskiego roku akademickiego. Hanban poinformuje o wynikach instytucje goszczące, które następnie będą kontaktować się z beneficjentami stypendium.

Osoby, które otrzymały stypendia i instytucje, które mają gościć stypendystów muszą potwierdzić przyjazd. Następnie należy wydrukować znajdujące się online zaświadczenie o otrzymaniu stypendium.

Aby móc skorzystać z przyznanego studentowi stypendium Instytutu Konfucjusza, należy zarejestrować się w określonym terminie na swojej uczelni.

 

DOKUMENTY DLA APLIKUJĄCYCH NA STYPENDIUM KONFUCJUSZA

Instytucje rekomendujące oraz goszczące powinny sprawdzić zgodność wszystkich dokumentów z wymaganiami oraz sprawdzić zgodność imienia aplikującego, jego obywatelstwa oraz stałego adresu na paszporcie. Jeżeli powyższe dokumenty nie są w wersji chińskiej lub angielskiej, wymagane jest tłumaczenie notarialne dokumentów.

 

I. DLA WSZYSTKICH APLIKUJĄCYCH

 • Skan strony paszportu ze zdjęciem. Kandydaci poniżej 18 roku życia powinni złożyć dokumenty informujące, kto będzie ich prawnym opiekunem w Chinach.
 • Wyniki HSK i HSKK .
 • List polecający podpisany przez kierownika instytucji rekomendującej (z zaznaczeniem czy aplikujący jest studentem Instytutu Konfucjusza lub innej uczelni. Nauczyciele języka chińskiego powinni dostarczyć list polecający od pracodawcy oraz referencje).

 

II. DLA APLIKUJĄCYCH NA STYPENDIA KOŃCZĄCE SIĘ ZDOBYCIEM STOPNIA NAUKOWEGO

 • Dyplomy (najwyższe uzyskane) oraz transkrypcje ocen. Tłumaczenia dyplomów kształcenia wyższego oraz zaświadczenia o studiach powinny być
 • Aplikujący o stypendium MTCSOL oraz stypendium roczne + MTCSOL są zobowiązani dostarczyć 2 listy referencyjne od dwóch pracowników naukowych. Kandydaci, którzy są proszeni o dostarczenie umowy o pracę i dokumentów powiązanych z wyznaczoną instytucją nauczania, są preferowani.III. INSTYTUCJE PRZYJMUJĄCE POINFORMUJĄ, JEŚLI WYMAGANE BĘDĄ DODATKOWE DOKUMENTY.

 


WARUNKI FINANSOWE STYPENDIÓW KONFUCJAŃSKICH 2017/2018

W tym roku wprowadzono dwa rodzaje finansowania stypendiów konfucjańskich.

Pierwszy z nich to stypendium pełne pokrywające:

 • czesne uczelniane,
 • zakwaterowanie,
 • kieszonkowe (nie dotyczy stypendystów stypendium 4- tygodniowego)
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Drugi rodzaj to stypendium częściowe, które obejmuje:

 • czesne uczelniane,
 • zakwaterowanie
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Czesne uczelniane pokrywa koszta nauki na uczelni, która przyjęła danego stypendystę. Ponadto finansuje także wydarzenia kulturalne organizowane przez uniwersytet oraz opłatę za egzamin HSK i HSKK (dla stypendystów stypendium rocznego raz w trakcie trwania roku akademickiego, a dla stypendystów stypendium semestralnego raz w semestrze). Stypendium nie obejmuje materiałów edukacyjnych oraz biletów wstępów do atrakcji turystycznych.

Zakwaterowanie obejmuje opłatę za akademik danej uczelni, przeważnie w pokoju dwuosobowym. Stypendysta może również zdecydować się na zamieszkanie poza kampusem (za zgodą uczelni). W takim wypadku uczelnia wypłacać będzie 700 yuanów miesięcznie na osobę (uczelnia może wypłacać powyższą kwotę raz w miesiącu lub całość raz na kwartał).

Kieszonkowe wypłacane będzie przez daną uczelnie co miesiąc. Beneficjenci stypendiów licencjackiego BTCSOL, rocznego i semestralnego otrzymywać będą 2500 yuanów miesięcznie, natomiast beneficjenci stypendium magisterskiego MTCSOL na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcego otrzymywać przysługuje 3000 yuanów miesięcznie.

W każdym semestrze należy stawić się w określonym przez dana uczelnie dniu rejestracji i przejść przez procedury rejestracyjne, w przeciwnym wypadku stypendysta pozbawiony zostanie stypendium.

Status rekrutacji oparty jest na semestrze instytucji przyjmującej. Studenci, którzy są przyjęci przed 15 (albo 15 dnia) miesiąca są upoważnieni do pełnego miesięcznego stypendium. Studenci, którzy są przyjęci po 15 dniu dopuszczalnego miesiąca otrzymają tylko połowę stypendium.

Stypendium w miesiącu ukończenia nauki zostanie przydzielone pół miesiąca później, po potwierdzeniu przez instytucje przyjmującą statusu ukończenia nauki.

W trakcie semestru stypendium zostanie zawieszone na czas nieobecności studentowi, który z powodów osobistych jest nieobecny (wyjedzie z Chin) na dłużej niż 15 dni (nie wliczając świat ustawowych i ferii zimowych). Stypendium zostanie zawieszone (nie będzie dłużej przyznawane), jeżeli student wyjedzie lub zrezygnuje z powodów osobistych.

Beneficjenci stypendium rocznego i stypendium na jeden semestr są zobowiązani do wzięcia udziału w egzaminie z języka chińskiego, przed ukończeniem stypendium. Koszty są zwracane przez instytucję przyjmującą.

Kompleksowe ubezpieczenie medyczne jest zapewnione przez instytucje przyjmującą zgodnie z przepisami odnośnie międzynarodowych studentów. Opłata za ubezpieczenie dla stypendiów 4-tygodniowych wynosi 100 yuanów, półrocznych 400 yuanów, a rocznych i dłuższych wynosi 800 yuanów na osobę rocznie.

W każdym semestrze formularze rejestracyjne nowych i kontynuujących naukę stypendystów, raporty dotyczące utraty stypendium lub wstrzymania wypłaty kieszonkowego ect. należy dostarczyć jednostce ds. egzaminów i stypendiów Hanbanu w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru.

 

METODY ROCZNEJ EWALUACJI STYPENDYSTÓW INSTYTUTU KONFUCJUSZA

Dla zapewnienia jak najlepszej efektywności przyznawanych przez Instytut Konfucjusza stypendiów oraz dodatkowej motywacji stypendystów, sformułowane zostały poniższe zasady przeprowadzania rocznej ewaluacji beneficjentów stypendium Instytutu Konfucjusza.

Roczna ewaluacja dotyczyć będzie stypendiów, których czas trwania jest dłuższy niż jeden rok. Stypendia, które podlegać będą kontroli to:

Stypendium magisterskie

Stypendium  licencjackie

Roczna ewaluacja przeprowadzana będzie począwszy od drugiego roku nauki i decydować będzie o tym, czy stypendysta będzie mógł kontynuować pobieranie stypendium w następnym roku.

Instytucja przyjmująca powinna dokładnie ocenić wyniki w nauce, umiejętności językowe i ocenić całokształt pracy (zgodnie z poniższymi wytycznymi),  a także przedstawić wszelkie uwagi i sugestie dotyczące stypendysty. Na tej podstawie instytucja przyjmująca podejmie decyzję czy student pobierać będzie stypendium pełne, częściowe czy wypłacanie stypendium zostanie przerwane.

Osoby, którym z jakiś powodów zatrzymano stypendium lub otrzymywały stypendium częściowe, mają szansę na wznowienie otrzymywania stypendium lub zmianę wypłacanego stypendium z częściowego na pełne, pod warunkiem, że w kolejnym roku otrzymają wynik na poziomie 80 lub 85 punktów.

Instytucje goszczące laureatów „Chińskiego Mostu”, w tym studentów studiów magisterskich, licencjackich i doktorskich, zobowiązane są do dopasowania programów kursów tak, aby były zgodne z wytycznymi dotyczącymi rocznej ewaluacji.

Wyniki w nauce: kontroli poddane zostaną wyniki egzaminów końcowych po pierwszym semestrze i wyniki egzaminów śródsemestralnych przeprowadzanych w drugim semestrze. Aby dalej otrzymywać stypendium pełne należy uzyskać średni wynik na poziomie 85 punktów (pod uwagę brana będzie średnia wyników z poszczególnych przedmiotów).  Beneficjent stypendium częściowego musi uzyskać średni wynik na poziomie 80 punktów, przy czym wyniki maksymalnie dwóch przedmiotów mogą być poniżej 80 punktów.

Umiejętności językowe beneficjenta stypendium muszą osiągnąć podane poniżej poziomy:

Beneficjenci stypendium magisterskiego na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcy: HSK 6 – powyżej 180 punktów, HSKK poziom średniozaawansowany – powyżej 70 punktów.

Beneficjenci stypendium licencjackiego:

Pierwszy egzamin: HSK 5 – powyżej 180 punktów

Drugi egzamin: HSK 5 –  powyżej 240 punktów

Trzeci egzamin: HSK 6 – powyżej  180 punktów

Co roku muszą podchodzić do egzaminu HSKK poziom średniozaawansowany. Wyniki stypendysty będą opiniowane.

Ocena za całokształt pracy. Na tę ocenę składają się: miejsce w rankingu wyników w nauce, postawa i zachowanie studenta oraz frekwencja. Aby nadal pobierać stypendium pełne, stypendysta musi otrzymać ocenę na poziomie „wybitny” (powyżej 85 punktów). Dodatkowo studenci studiów magisterskich na kierunku Nauczanie chińskiego jako język obcy muszą ponownie dostarczyć Letter of commitment (napisany w języku chińskim).

W poniższych sytuacjach stypendium przestanie być wypłacane:

 • Jeśli stypendysta dopuści się złamania chińskiego prawa, regulaminu uczelni lub wymierzona zostanie mu kara dyscyplinarna.
 • Jeśli średnia wyników ze wszystkich przedmiotów stypendysty nie osiągnie poziomu 80 punktów.
 • Jeśli stypendysta zmieni uczelnię lub przerwie naukę.
 • Jeśli stypendysta nie weźmie udziału w corocznej ewaluacji.
 • Jeśli stypendysta bez usprawiedliwienia nie podejdzie do egzaminów HSK i HSKK lub jego wyniki nie osiągną wymaganego poziomu.

 

PROCEDURA EWALUACJI

 • Instytucja przyjmująca jest zobowiązana dostarczyć wszystkim stypendystom zobligowanym do wzięcia udziału w rocznej ewaluacji szczegółowe informacje dotyczące egzaminów oraz stworzyć odpowiednie warunki egzaminacyjne dla studentów biorących udział w egzaminie HSK i HSKK.
 • Instytucja przyjmująca powinna zalogować się do systemu stypendialnego Instytutu Konfucjusza (http://cic.chinese.cn) , a następnie ściągnąć dokument „Formularz rocznej ewaluacji stypendystów Instytutu Konfucjusza”, który należy rozesłać do studentów celem wypełnienia.
 • Instytucja przyjmująca zobowiązana jest do opublikowania wyników ewaluacji i do 20.06 roku przekazać wszystkie dokumenty, w tym informacje o stypendiach częściowych i zatrzymaniu wypłat, Hanbanowi.
 • Na podstawie otrzymanych materiałów Hanban wystosuje odpowiednie uwagi i do dnia 15.07 roku przekaże je odpowiednim instytucjom.

Następnie ogłoszona zostanie lista stypendystów, a osoby, których stypendia zostały wstrzymane zostaną poinformowane przez instytucję przyjmującą. Poinformowane zostaną też instytucje rekomendujące.

Powyższa metoda wchodzi w życie z dniem jej publikacji.

 

UWAGI

Aplikacje niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych stypendiów nie będą rozpatrywane.

Aplikujący zostanie zdyskwalifikowany, jeżeli jakiekolwiek dokumenty zostaną sfałszowane lub podrobione lub jeżeli zostaną skompletowane i złożone przez kogokolwiek innego niż sam aplikujący.

Jeśli beneficjent stypendium z jakiś powodów nie może pojawić się w swojej instytucji w dniu rejestracji, powinien w formie pisemnej poinformować o tym uczelnię przyjmującą co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem rejestracji. Osobom, które bez wyjaśnienia nie pojawią się na uczelni w dniu rejestracji, stypendium zostanie odebrane.

Stypendium zostanie anulowane, jeżeli kandydat nie przejdzie pozytywnie badań lekarskich, porzuci lub przerwie uczęszczanie na zajęcia.

 

KONTAKT

Division of Scholarship, Confucius Institute Headquarters (Hanban)
Adres: 129, Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, 100088
Fax: +86-10-58595727

E-mail: scholarships@hanban.org